SUUR LUGU: Nikolai Stelmachi vaigistushagi kujunes talle Pyrrhose võiduks

Järgnevas arvamusartiklis annab Viimsi Uudiste toimetus üldistatud kujul ülevaate pea neli aastat väldanud sündmuste ahelast. Esitame ka omapoolseid hinnanguid, sest sõna on vaba.

Neli aastat tagasi veebruaris avaldasime uudise MLA Viimsi Lasteaiad rahastamisotsusest ning selle osapooltest. Ühe teemaga seotud isiku puhul tuli internetiotsinguga välja tema varasem seotus Nikolai Stelmachiga. Markeerisime selle seose uudises taustinfoks ühe lausega. Ning lisasime hüperlingiga viite seose peamisele allikale, Eesti Ekspressis 15. detsembril 2011 ilmunud Mart Zirnaski loole „Kuidas elamisloa saanud ärimees IRLi omavalitsustes lasteaedu üürib“.

Suvel 2020 laekus Viimsi Uudistele Nikolai Stelmachi advokaadi Margus Arvisto poolt nõudekiri. Kirjas selgitati, et Nikolai Stelmachil on pärast Eesti Ekspressi loo ilmumist saavutanud olulise kohtulahendi. Selle lahendi kohaselt tegevused, mida talle 2011. ja 2012. aastal meedias korduvalt ette heideti, pole leidnud faktilist tõendamist.

Viidatud mittevaralise kahju hüvitamiseks nõudis Stelmach toimetuselt 10 000 euro tasumist ning vabanduse avaldamist.

Stelmachi head nime olevat meie portaalis ilmunud ühe lausega riivatud ning tema mainet olevat kahjustatud. Nõudekirjas toodi muuhulgas esile, et meie uudises sisaldunud Eesti Ekspressis 2011. aastast tänaseni loetavale sisule tuginev lause olevat Stelmachi ja tema lähikondseid traumeerinud. Viidatud mittevaralise kahju hüvitamiseks nõudis Stelmach Viimsi Uudiste toimetuselt 10 000 euro tasumist ning vabanduse avaldamist.

Nõudekirja peale toimetus esmalt täpsustas meie portaalis Eesti Ekspressi loole viitava lause sõnastust. Seejärel saadeti Stelmachi advokaadile selgitused, milles muuhulgas viidati ka laiemale taustinfole. Näiteks et internet jätkuvalt kubiseb uudis- ja arvamusartiklitest, mis kõik sisuliselt toetavad Stelmachi kohta avaldatud lauset.

Pärast Stelmachi advokaadilt teise nõudekirja saamist eemaldas Viimsi Uudiste toimetus uudisloo veebist. Ühtlasi pakkusime suvel 2020 kahel korral Stelmachile võimalust tasuta avaldada Viimsi Uudistes kuni 3000-tähemärgiline artikkel.

Harju Maakohtus läks Stelmachil edukalt

Septembris 2020 Stelmachi advokaadi poolt Harju Maakohtule esitatud hagis sooviti eeskätt kohtueelsete õigusabi kulude ja riigilõivu (kokku ligi 2344 eurot) väljamõistmist Viimsi Uudistelt. Mittevaralise kahju hüvitamist taotles Stelmach kohtu äranägemisel määratavas summas.

Menetlus maakohtus venis kahe aasta pikkuseks ning selle vältel tootis Stelmachi advokaat hoogsalt erinevaid kirju, taotlusi ja avaldusi.

Kõige selle tulemusena deklareeris Stelmachi advokaat oma õigusabi teenuste kogumahuks lig 30 tundi keskmise tariifiga ligi 130 eurot tund.

Viimsi Uudiste toimetus kulude optimeerimiseks advokaati ei kasutanud. Pakkusime Stelmachile nii kohtuvaidluse kui kompromissläbirääkimiste käigus korduvalt võimalust avaldada tasuta kuni 3000-tähemärgiline vastulause muutmata kujul.

Esitasime kohtule tõendid, mis näitasid et Viimsi Uudiste vastu esitatud hagile eelnesid 2020. aastal sügise Viimsi volikogus tehtud avalikud üleskutsed ühelt mõjukalt reformierakondlaselt. Kes lubas anda hea advokaadi, et võimalusel saaksid huvilised esitada toimetusele erinevaid kahjunõudeid.

Selgitasime kohtule ka online-meedia toimimisprintsiipe, sealhulgas tsiteerimise, viitamise ja taustinfo jagamise aluspõhimõtteid.

Harju Maakohus tegi novembris 2022 otsuse, millega mõistis Viimsi Uudistelt ja peatoimetajalt solidaarselt Nikolai Stelmachi kasuks välja varalise kahju hüvitis summas 1819 eurot ja mittevaralise kahju hüvitis summas 600 eurot. Lisaks jättis kohus kõik Stelmachi menetluskulud kogusummas 4238 eurot Viimsi Uudiste kanda.

Ringkonnakohtus tõstatasime vaigistushagi teema

Viimsi Uudised esitas 2022. aasta lõpus Tallinna Ringkonnakohtule appelatsioonkaebuse, millega taotlesime maakohtu otsuste tühistamist ning menetluskulude jätmist osapoolte endi kanda.

Selgitasime kohtule, et Viimsi Uudiste vastu on esitatud SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) ehk vaigistushagi.

SLAPP-e kasutatakse kriitikute vaigistamiseks ja ahistamiseks, sundides neid kulutama raha end alusetute hagide vastu kaitsmiseks. SLAPP-ide esitajad ei pöördu kohtusse õigluse jalule seadmiseks, vaid pigem on nende eesmärk hirmutada kostjaid, kasutades selleks psüühilist ning rahalist kurnamist. Vaigistushagid ei ole mõeldud seaduslike õiguste kaitsmiseks, vaid ahistamiseks ja hirmutamiseks ning tähelepanu ja ressursside kõrvalejuhtimiseks. Taolised kohtuasjad muudavad kohtusüsteemi relvaks ja avaldavad tõsist piiravat mõju sõnavabadusele. Nii kirjutasime lugupeetud kohtunikele.

Ringkonnakohus määras Stelmachile 150 eurot mittevaralise kahju hüvitist.

Ringkonnakohtus kestis apellatsioonmenetlus ligi 10 kuud ning sellele perioodil osutatud õigusabi ajakuluna deklareeris Stelamachi advokaat kokku ligi 28 tundi. Taotledes ühtlasi, et selle eest Stelmachi poolt tasutud ligi 3543 eurot jäetaks Viimsi Uudiste kanda.

Viimsi Uudiste toimetus kulude optimeerimiseks ka ringkonnakohtus toimunud apellatsioonmenetluses advokaati ei kasutanud.

Stelmach taotles ringkonnakohtult, et jõusse jääks Harju Maakohtu ostus, mille tsiviilasja hinnaks oli määratud 5319 eurot.

Tallinna Ringkonnakohtu kolleegiumi tegi aga novembris 2023 hoopis teistsuguse otsuse. Ringkonnakohtu resolutsioon on alljärgnev:

  1. Harju Maakohtu 22.11.2022 otsus tühistada osas, milles maakohus mõistis kostjatelt solidaarselt hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitamiseks enam kui 150 eurot ja varalise kahju hüvitamiseks enam kui 898,38 eurot ning jaotas ja määras rahaliselt kindlaks hüvitamisele kuuluvad menetluskulud.
  2. Teha tühistatud osas uus otsus tervikresolutsioonist nähtuvas ulatuses.
  3. Kohtuotsuse tervikresolutsioon kehtib järgmises sõnastuses:
  • Hagi rahuldada osaliselt.
  • Välja mõista OÜ-lt Viimsi Uudised ja Ivo Rullilt solidaarselt Nikolai Stelmachi kasuks varalise kahju hüvitis 898,38 eurot ja mittevaralise kahju hüvitis 150 eurot.
  • Apellatsioonkaebus rahuldada osaliselt.
  • Jätta menetluskulud maa- ja apellatsioonikohtus kummagi poole enda kanda.

Riigikohus Stelmachi kassatsiooni menetlusse ei võtnud

2023. aasta lõpus pöördus Stelmach oma advokaadi vahendusel Riigikohtusse, et vaidlustada ringkonnakohtu otsus. Kaebuse põhisisuks oli soov tõsta märkimisväärselt Viimsi Uudistele mittevaralise kahju nõuet ning jätta kõik menetluskulud toimetuse ja peatoimetaja kanda.

Tänavu veebruaris tegi Riigikohtu tsiviilkolleegium otsuse jätta Stelmachi kassatsioon menetlusse võtmata ja sellega seotud menetluskulud jätta tema enda kanda.

Toimetusel puudub info, palju Stelmach Riigikohtusse pöördumisel õigusabi jaoks raha kulutas. Tema advokaadi praktikat veidi tundes saame oletada, et see summa pidi olema vähemalt neljakohaline.

Stelmachi saldo

Viimsi Uudistele teadaolevalt tegi Nikolai Stelmach kolmes kohtuastmes järgmisi menetluskulusid (riigilõivude ja õigusabiteenuste eest tasumisel):

I kohtuastmes: ligi 3288 eurot;

II kohtuastmes: ligi 3543 eurot;

III kohtuastmes: riigilõiv 70,- + õigusabi (hinnanguliselt vähemalt neljakohaline summa).

Seega olid teadaolevalt Stelmachi õigusabi kulu kokku vähemalt  6900 eurot, mis jõustunud kohtuotsusega on kõik jäetud tema enda kanda. Lisaks kulud kassatsioonkaebuse koostamiseks ning menetlusse andmiseks.

Lahutades sellest summast Viimsi Uudistele kohtu poolt talle välja mõistetud hüvitised, jäi Nikolai Stelmach Viimsi Uudistega 3,5 aasta jooksul kohut käies miinusesse enam kui 6000 euroga.

Kui Stelmach oleks 2020. aasta veebruaris teinud Viimsi Uudiste peatoimetajale ühe telefonikõne või saatnud toimetusele meili, et palun võtke see lause uudisloost välja, oleksime seda kindlasti teinud. Aga ta valis kallihinnalise advokaadi vahendusel pika kohtutee.

Huvitav küll, miks ta nõnda tegi?

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

IVO RULL: mis on SLAPP ehk vaigistushagi?”

***

Palume neilt, kes soovivad Viimsis tsenseerimata uudiste ja vaba arvamuste levikut tugevdada, toetust.

Annetusi saab teha Viimsi Uudised OÜ kontole

EE351010220298254221

Viimsi Uudised

Jaga: