Andres Jaanus: Tammelaane detailplaneeringu vaidlustamiseks alustati kohtumenetlust

Kogukondade esindajate võitlus Tammneeme metsade ja mereäärse maastiku kaitseks jätkub kohtus.

Tallinna halduskohus alustas 10. juulil 2020 menetlust Andres Jaanuse ja Märt Puusti kaebuse peale Viimsi vallavolikogu 28.04.2020 otsusele nr 26 „Randvere küla kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“ ja 12.06.2020 kirjale nr 1-13/28-1 „Vaide tagastamine“. Viimsi vallavalitsus kui vastustaja peab andma oma seisukoha kaebuse kohta 10. augustiks. Kaebajaid esindab kohtuasjas advokaadibüroo LINKLaw.

Külade esindajad on alates detailplaneeringu algatamise avalduse laekumisest vallavalitsusse teinud rea pöördumisi ning esitanud oma arvamusi ja ettepanekuid nii planeeringu eskiisi kui volikogu poolt vastuvõetud planeeringu kohta, kuid vallavalitsus ja arendaja on need arvestamata jätnud. Suurima allkirjade arvuga (52) pöördumine esitati vallavalitsusele peale detailplaneeringu avalikku väljapanekut möödunud aasta juunis.

Külakogukonnale vastutulekuks nimetatakse kinnistu piiresse jääva kallasraja osa munitsipaliseerimist, ent see ei teeni algatamisotsuses toodud peamist avalikku huvi – rannaäärse seadusliku ühenduse loomist Tammneeme ja Randvere küla vahel. Kuna peamise avaliku huvina serveeritud ühendusteed vaatamata vallavalitsuse korduvatele lubadustele planeeringu käigus rajama ei asuta, langeb ära ka detailplaneeringu algatamise otsuses toodud seaduslik alus ehk põhjendatud vajadus üldplaneeringu muutmiseks. Üsna hiljuti on katkenud või katkestatud ka ajutine seadustamata ühendus üle erakinnistute (fotol).

Teiseks loob ohtliku pretsedendi rohevõrgustiku teemaplaneeringuga kehtestatud struktuurielementide (rohekoridor, haljastu) asukoha ja ruumikuju muutmine vaid maaomaniku huvides, arvestamata rohevõrgustiku tegelikku toimimist.

Kaebuse esitajad on aastate jooksul kasutanud seadusest tulenevaid võimalusi avaliku huvi eest seismisel, püüdes hoiduda vaid kõigile pooltele koormavat kohtuteest.

Planeeringu kehtestamise otsusele esitatud vaie lükati volikogu esimehe poolt allkirjastatuna  õigusvastaselt, ilma sisulise läbivaatamiseta tagasi põhjendusega, et planeeringu kehtestamine ei riku vaide esitajate isiklikke subjektiivseid õigusi.

Samas viitasid vaide esitajad just vastuolule avaliku huviga, mis planeerimisseaduse järgi annab igaühele õiguse otsuse vaidlustamiseks.  Kuna volikogu hääletas juunikuu istungil vaide arutamise täiendava päevakorrapunktina napilt välja, jääbki ainsaks võimaluseks kohtuvaidlus. Tuletame meelde, et hääletamisel sai otsustavaks Märt Vooglaidi, kes huvitatud isikuna oleks pidanud end taandama, vastuseis. Vaatamata algatatud kohtumenetlusele jätkavad vallavalitsus ja arendaja planeeringu elluviimist.

Kohtusse pöördumise eel kogesid kaebajad Viimsi kogukondade laialdast toetust ja pärast igakülgselt kaalumist julgustas see nende jaoks seni välditud sammu astuma. Kuna kaebus esitati avalikes huvides, siis on ootuspärane, et seda toetaks võimalikult lai ring viimsilasi ja ka kõiki teisi, keda selline manipulatsioon planeeringumenetluses puudutab. Kohtuasi on teadagi kulukas ja erinevalt  vallavalitsusest, kes kasutab selleks maksumaksja ehk meie kõigi raha, saavad kogukondade esindajad loota peamiselt annetustele. Täname siinkohal kõiki, kes on oma toetust juba ka rahaliselt kinnitanud ja ootame jätkuvalt annetusi MTÜ Tammneeme külaselts arvelduskontole EE072200221032076564 õigusabi kulude katmiseks.

Koduvalla vastu kohtusse minek on äärmuslik abinõu, kuid selle planeeringuga seoses vajab lahendamist mitu põhimõttelist küsimust, mis võiksid tuua selguse edasiste sarnaste olukordade jaoks. Praegu jääb kohtu otsustada, millised esitatud argumentidest on kaalukad ja kas ning millistes punktides on seadust rikutud. Lähtume seisukohast, et kehtestatud detailplaneeringu lahendus teenib ebaproportsionaalselt suures osas vaid maaomaniku huve, mitte üldistes huvides lahendatavaid avalikke eesmärke. Sellist tasakaalutust peaks vallavalitsus suutma juba eos vältida, mitte laskma asjadel kohtuni areneda.

Tunnusfoto: Just selles kohas lõpeb mereäärne ühendus Tammneeme ja Randvere küla vahel. Kui suhtlus vallavalitsusega on läinud aia taha, viib edasi vaid kohtutee.

Loe samal teemal:

„Vaata kes Tammelaane DP hääletusel osalesid ja kuidas hääletasid“

„Andres Jaanus: Tammelaane kui vallavalitsuse ja arendaja ühisprojekt“

Viimsi Uudised

Jaga: