Vooglaid keeldus Tammelaane aeda vabatahtlikult teisaldamast

Tänavu 16. jaanuaril saatis Viimsi vallavalitsus palvekirja kinnistute omanikule Tammelaane DP ja Tammeõie tee elamupiirkonnast aia teisaldamiseks.

14. veebruaril informeeris abivallavanem Alar Mik volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmeid asjaolust, et Tammelaane kinnistute omanik keeldub vabatahtlikul rohekoridori läbi lõikavat ning Riigikohtu otsusest tulenevalt ebaseaduslikku aeda teisaldamast.

15. veebruaril võttis Viimsi vallavalitsus vastu protokollilise otsuse, mida tsiteerime järgnevalt olulises osas:

„Kuna piirdeaed on vastuolus teemaplaneeringuga ja takistab loomade liikumist, siis on Riigikohtu otsuse täitmiseks vajalik aed eemaldada, et tagada rohealade sihipärane kasutus ja valla rohevõrgustiku toimimine. Viimsi Vallavalitsus on analüüsinud erinevaid lahendusvariante, kuidas oleks võimalik korraldada aia eemaldamine tulenevalt muutunud olukorrast seoses Riigikohtu otsusega. Tulenevalt PS § 3 peab haldusorgan seaduse reservatsiooni põhimõttest tulenevalt ise oma haldusakte revideerima ja õigusvastase akti tuvastamisel otsustama kehtetuks tunnistamise vajaduse. Menetluse uuendamisel on asjakohane lähtuda HMS § 44 lg 1 p 4. Lähtudes eeltoodust ja arvestades Riigikohtu poolt tuvastatud ülekaalukat avalikku huvi ning vajadust tagada Viimsi valla teemaplaneeringus ette nähtud rohekoridori ja haljastu toimimine ning loomade vaba liikumine, on vajalik viia läbi haldusmenetluse uuendamine haldusakti kehtetuks tunnistamiseks ja sellele järgnevalt järelevalvemenetlus piirdeaia eemaldamiseks.

OTSUSTATI: Vallavalitsuse järelevalveosakonnal korraldada menetluse uuendamise ja piirdeaia eemaldamise küsimuse lahendamine.”

Tunnusfoto: Tammelaane DP-d piirav aed tänavu jaanuaris (autor Märt Puust).

Loe samal teemal:

Vallavalitsus palus Vooglaidil teisaldada Tammelaane piirdeaed rohekoridorist”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: