Andres Kivi: miks kala mädaneb peast? Sest tal lastakse seda teha!

Viimsi vallavolikogu rikub juba väga pikka aega seadust ning mitte keegi ei lase end sellest häirida.

Nimelt on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada siseauditi tegevust. Seda võib teha kas siseaudiitori teenust sisse ostes või võttes tööle siseaudiitori, arvestades nii audiitortegevuse seaduse kui ka siseaudiitori kutsetegevuse standardite nõuetega.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § § 481. „Sisekontrollisüsteem ja siseauditeerimine“ on kirjas:

(1) Volikogu tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise kohalikus omavalitsuses.

(2) Sisekontrollisüsteemi rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab valla- või linnavalitsus.

Olenemata organisatsiooni suurusest peab riskidega tegelemiseks eksisteerima sisekontrollisüsteem. Vahel on juhtkond hoolimatu riskide maandamise osas, aga vahel ei tehta seda lihtsalt teadmatusest. Sisekontrollisüsteem on organisatsioonis vaikimisi olemas – riskide maandamiseks on juhtkond ju kas teadlikult või mitteteadlikult mingeid meetmeid rakendanud – lahtine on vaid selle kvaliteet.

Ja ei tohi ajada segamini siseaudiitorit, sisekontrollisüsteemi ja sisekontrolöri, kelle puudumise teemat Viimsis on paaril korral opositsiooni poolt tõstatatud. Viimsi uus vallavanem on väitnud, et sisekontrolör plaanitakse tööle võtta ja seda otsust võib loomulikult vaid tervitada. Nimelt on sisekontrolör üheks sisekontrollisüsteemi osaks, kes annab juhtkonnale (KOV puhul siis vallavanemale) tema igapäevase tegevuse kohta täiendavat kindlustunnet. Aga – vastavalt seadusele peab siseauditi tegevus vallas olema korraldatud, sisekontrolöri tööle võtmist seadus ei nõua.

Siseaudiitor hindab  sisekontrollisüsteemi piisavust ja efektiivsust ning olemasolevaid pidevad kontrollimehhanisme (funktsioonide lahusust, nelja silma printsiibi rakendamist, sisemiste protseduuride aja- ning asjakohasust jne). Samuti peab siseaudiitor analüüsima, kas protsessid toimivad nii, nagu ette nähtud. Kui ei toimi, tuleb leida põhjus ning teha parendusettepanekuid. Siseaudiitori töö on juhtkonna (nii vallavanema kui volikogu) teavitamine riskidest ning töö tulemuslikkus (avastatud puuduste likvideerimine või riskide täiendav maandamine juhtkonna poolt) on otseselt mõjutatud faktist, kas juhtkond on huvitatud, et kõik oleks korras.

Kas aga Viimsi valla volikogu on huvitatud, et volikogu ja vallavalitsuse tegevus vastaks seadustele ning oleks ajendatud valla arengule ning selle elanikele parimate otsuste tegemisest?

Kuna siseauditi tegevus ei ole Viimsis korraldatud, siis see fakt annab vastuse eelnevale küsimusele ja räägib kõnekamalt kui Nelgi teelt alla hõigatavad positiivsusest nõretavad uudised.

Ilma siseaudiitorita saab hästi hakkama vaid ideaalne organisatsioon, kus on saavutatud sipelgapesa efekt – kõik jooksevad ise õiges suunas ja ehitavad pesa valmis. Huvigrupid, kelle jaoks siseaudiitor töötab, peavad määratlema ka tema rollid. Kaks peamist siseaudiitori rolli on olla konsultant ja olla kindluseandja. Viimane tähendab, et ta peab andma objektiivset infot ja olema sõltumatu. Siseaudiitor allub organisatsiooni nõukogule (KOV puhul valla volikogule), mitte juhatusele (vallavanemale) – seda just selleks, et kindlustada sõltumatus.

Aga kuidas KOV puhul tagada siseaudiitori tegelik sõltumatus olukorras, kus siseaudiitor (kui on tööle võetud) allub volikogule kuid ka (ning pahatihti just!) volikogu liikmete tegevust ning võimalikke huvide konflikte tuleb auditeerida?! Seega oleks oma siseaudiitori tööle võtmise (mis iseenesest võib sobivate kandidaatide puudumise tõttu osutuda väljakutseks) asemel siseauditi teenuse sisseostmine mõnelt audiitorbüroolt palju otstarbekam, sest sel juhul ei teki üldjuhul probleemi siseaudiitori sõltumatuse ja objektiivsusega, kuna siseaudit ei ole osa organisatsioonist.

Jätkan siseaudiitori ja siseauditi  teemal Viimsis viimase aasta jooksul toimunu käsitlemist peatselt juba uues kirjatükis.

Andres Kivi on sünnist saati Viimsiga seotud ja püsielanik viimased 20 aastat. Parteitu ning siseauditi, riskijuhtimise ja hea valitsemistava ekspert (25 aastat kogemust).

Loe samal teemal:

„Viimsi otsib sisekontrolöri“

„Arupärimises soovitakse selgitusi võimalikele korruptsioonijuhtumitele Pranglil“

Viimsi Uudised

Jaga: