Kogukonna vastuseis peatas Leppneeme sadama laiendamisplaanid

2023. aasta lõpus jõustus lõplik lahend kohtuvaidluses, mida kohaliku kogukonna esindajad pidasid Keskkonnaameti ja Viimsi vallaga.

Kehtima jäi Tallinna Ringkonnakohtu oktoobri  lõpus tehtud otsus, millega rahuldati MTÜ Leppneeme Küla Loodusselts kebus. Ühtlasi mõisteti Keskonnaametilt kogukonna esindajate kasuks välja kohtukulud kogusummas 4698 eurot.

Kogukonna liikmeid esindas kohtuvaidluses advokaat Angela Kase büroost WALLESS.

Järgnevalt esitame lühikese ülevaate toimunud kohtuvaidluse põhisisust.

Viimsi Vallavalitsus esitas 8. augustil 2017 Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Leppneeme sadama süvendamiseks mahus 44 400 m3. Taotluse eesmärgiks oli Leppneeme sadama laiendamine Jaani lahte. Kavandati paigaldada 61 kaikohaga ujuvkaid, ehitada uus põhjapoolne kaitsemuuli ja täita perspektiivne sadamaala. Täiteala moodustamise eesmärgiks oli tekitada asukoht sadamahoonele ja 40 parkimiskohale.

Kogukonna esindajad tõid kohtuvaidluses esile, et Leppneeme sadama laiendamisega liiguks sadam kohalike inimeste kinnistutele 40-50 m lähemale ning sadama välispiir jääks üksnes 130 m kaugusele lähimatest eramutest. Muutuks rannajoon ja kavandatava autoparkla suuruse kahekordistumisega suureneks liiklusintensiivsus ning kasvaks mürafoon. Suureneks sadamat kasutavate meresõidukite arv, mis tõstaks mürafooni.

MTÜ Leppneeme Küla Loodusselts tõi esile, et sadama süvendamine ja merre tahkete ainete paigutamine Viimsi valla taotletud mahus on tegevused, mis mõjutavad kohalikku looduskeskkonda. Külamiljöö muutub, kohalike elanike kodudest ei avane enam vaadet Jaani lahele. Sadama laiendamine omab lisaks keskkonnamõjule ka ulatuslikku majanduslikku ja sotsiaalset mõju, tuues kaasa piirkonna külastajate arvu suurenemise ja ettevõtluse laiendamise.

Viimsi vald tõi oma vastuväidetes esile, et vaidlustatud keskkonnaluba anti kõrvaltingimustega. Üheks kõrvaltingimuseks on, et uute sadamarajatiste (suurem akvatoorium, uus muul koos kaiga, täiteala) rajamisega seotud vee erikasutustööd ei ole lubatud enne piisava detailsusega ÜP-t muutva DP kehtestamist. Vald väitis, et asjakohatu on väide, justkui kaebajatel kui sadama naaberkinnistute omanikel ei ole olnud võimalust kaasa rääkida nende naabruses asuvale alale ruumilise terviklahenduse loomisel. Vaidlustatud vee erikasutuse keskkonnaluba ei ole võimalik ilma vastava DP olemasoluta rakendada. Isikud olid kaasatud keskkonnaloa menetlusse ja nad kaasatakse DP menetlusse.

Tunnuspilt: Leppneeme sadama laiendamiskava illustreeriv eskiis.

Loe samal teemal:

Leppneeme kogukond on sadama lähistele planeeritava karvaniparkla vastu”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: