Kristel Menning soovib Alar Mikult vastuseid, kuidas jagatakse Viimsis defitsiidiks kujunenud veekasutust

Viimsi vallavolikogu 21. märtsi istungil esitas volikogu liige Kristel Menning (EKRE) arupärimise abivallavanem Alar Mikule (Reformierakond) seoses veeressursi jagamisega Viimsi vallas.

Esitame antud arupärimise allpool täismahus.

“16.02.2022.a toimus Viimsi Vallavalitsuse istung, kus otsustati, et vee-ettevõte peab rakendama toiminguid, mis kindlustavad veeteenuse kättesaadavuse senistele klientidele, lisaks otsustati anda volitused abivallavanem Alar Mik´ule veeressursside küsimuse lahendustega tegelemiseks. Samuti tehti vee-ettevõttele ülesandeks seada sisse register, kuhu kantakse kõik tehniliste tingimuste taotlused, mis saavad veeressursi puudumisel eitava vastuse.

Seoses eeltooduga palun abivallavanemal vastata järgmistele küsimustele:

 1. Mis on eespool nimetatud registri asutamise ja pidamise õiguslik alus? Millises õigusaktis on sätestatud nimetatud registri pidamise kord, andmete koosseis, andmete egistrisse kandmise ja registri haldamise kord?
 2. Kes on registri omanik?
 3. Kes teostab järelevalvet ülalmainitud vee-ettevõtte registri üle?
 4. Kes vastutab registrisse kantud andmete ja nende õigsuse eest?
 5. Palun selgitage, kuidas registrisse andmed tekivad?
 6. Kes on andmeandjad?
 7. Kes informeerib registrisse kantud isikut sellest, et ta on registrisse kantud?
 8. Kuidas on tagatud, et registris kajastatud info on selge ja läbipaistev olukorras, kus osasid taotlusi eelistatakse teistele prioteedisüsteemi järgi? Kas see tähendab seda, et kui Vallavalitsus soovib DP algatada, siis vett jätkub ja kui ei soovi (poliitiline tahe puudub), siis vett ei jätku?
 9. Kas on plaanis antud register avalikustada, et kõigil oleks võimalik seda jälgida?
 10. Lisaks toon siinkohal ka konkreetse näite:15.03.2023.a. arutati volikogu maa-ja planeerimiskomisjonis muuhulgas Männisaare kinnistule detailplaneeringu algatamisega seotut. Taotlus esitati Viimsi Vallavalitsusele 24.11.2022.a.Vallavalitsusel on seaduse järgne kohustus taotlust menetleda hiljemalt 30 päeva jooksul. 22.02.2023.a. esitati vallale kohustamistaotlus toimingu tegemiseks. Vaatamata sellele ei ole Vallavalitsus otsust detailplaneeringu algatamise või algatamisest keeldumise kohta teinud. 16.03.2023.a. selgus, et taotleja on Viimsi Vee tabelis/registris, mida peetakse detailplaneeringute taotluste kohta, mis on saanud eitava vastuse – 27. kohal. Seoses eespool tooduga palun selgitage kuidas taotleja andmed Viimsi Vee tabelisse/registrisse sattusid?
 11. Kes ja millal saatis andmed Viimsi Veele, et esitatud taotluse kohta on tehtud keeldumine, kui Viimsi Vallavalitsus haldusotsust tänase päeva seisuga minule teadaolevalt teinud ei ole?
 12. Palun selgitage, kas Teie arvates on selline asjaajamise korraldus korrektne, läbipaistev ja taotlejale arusaadav?
 13. Kas Te ei leia, et selline registri pidamine loob soodsa pinnase korruptsiooniks?
 14. Palun välja tuua toimingud, mida on tänaseks tehtud leidmaks uusi veeressursse?

Palun vastata seaduses ettenähtud korras kirjalikult ja suuliselt järgmisel volikogu istungil.”

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Vallavalitsus tõdeb lõpuks veekriisi tekkimise riske, sammud selle vältimiseks on ebamäärased”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: