Rahandusministeerium saatis Viimsis vallale selgitustaotluse Sääre tee 22 planeeringu asjus

Rahandusministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet saatis Viimsi vallavanem Illar Lemettile nõudliku selgtustaotluse seoses Sääre tee 22 detailplaneeringu algatamisega.

Viimsi Uudised avaldab selgitustaotluse alljärgnevalt täismahus.

Hr Illar Lemetti

Viimsi Vallavalitsus

info@viimsivv.ee

Meie 11.12.2020 nr 14-11/8738-1

Selgitustaotlus seoses Rohuneeme küla Sääre tee 22 detailplaneeringu algatamisega

Austatud vallavanem

Viimsi Vallavalitsus algatas 11.11.2020 korraldusega nr 690 Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on algatamise korralduse kohaselt „rajada paatide randumiskoht vanale lautrikohale“. Nimetatud detailplaneering algatati üldplaneeringu kohasena, kuna kohaliku omavalitsuse hinnangul vastuolud kehtivate üld- ja teemaplaneeringutega puuduvad.

Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et vastavalt mereleksikoni (https://mereviki.vta.ee/mediawiki/index.php/Lauter) definitsioonile on lauter paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm puhastatud rand, kuhu paatide ülestõmbamiseks ja vette lükkamiseks olid asetatud ümarpuud. Samas selgitatakse ka mille poolest erineb lauter paadisadamast: Paatide sildumiseks ehitati paadisadam, mille juures oli paadisild ja harilikult ka paadiinventari (aerude, päramootori) hoidmise hoone. Samuti on lautri tähendus sisustatud riigihalduse ministri poolt heakskiidu saanud Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus (kehtestatud Pärnu maavanema 17.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/152), kus peatükis 6 „Kasutatud mõisted“ on antud lautrile järgmine tähendus: Lauter üksikute paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm puhastatud rand. Lauter ei ole sadam ja lautri eripäraks on see, et selle kaudu saab randuda ja vajadusel paati kuivale tõmmata, mitte silduda. Puuduvad rajatised. Seega võib lautrina käsitleda rajatist, millega seoses on ehitustegevus olnud minimaalne. Antud asukohas võib, tuginedes Maa-ameti poolt alates 2002. aastast tehtud aerofotodele, tuvastada ulatuslikumat ehitustegevust seoses muulide rajamise ning akvatooriumi süvendamisega, mis on loakohustuslikud tegevused ning nõuavad vastavat menetlust, mida detailplaneeringu lähteülesande kohaselt läbi viia ei kavatseta.

Ehitusregistris puuduvad andmed Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal asuvate sadamarajatiste kohta, millest võib järeldada, et tegemist on ebaseaduslike rajatistega. Täiendava informatsioon puudumise tõttu pole Rahandusministeeriumil käesoleval hetkel võimalik tuvastada, kas üldse ja millistele kaalutlustele tuginedes otsustas Viimsi Vallavalitsus ehitiste lammutamise asemel nende seadustamise kasuks.

Lisaks juhib Rahandusministeerium tähelepanu, et kehtivas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus on lahendatud olemasolevate ja perspektiivsete lautrite paiknemine. Samas ei ole kehtivas üldplaneeringus ega hiljem kehtestatud teemaplaneeringutes Sääre tee 22 kinnistuga piirnevale rannaalale kantud olemasolevat või perspektiivset lautrikohta. Sellele tuginedes ei saa nõustuda väitega, et vastuolu üldplaneeringuga puudub. Tulenevalt planeerimisseaduse § 128 lg 2 p 1 on see asjaolu detailplaneeringu algatamata jätmise aluseks.

Detailplaneeringu algatamise otsusest ja konkreetsest planeeringulahendusest tulenevalt on võimalik kahtluse alla seada detailplaneeringu algatamise otsuse õiguspärasus seetõttu, et ülekaalukate avalike huvide ning kolmandate isikute huvide ebaproportsionaalne kahjustamine on tõenäoline. Seda ennekõike seetõttu, et detailplaneeringuga soovitakse liita osa Rohuneeme avalikust rannaalast ning kõnealune soov on pälvinud suurt vastukaja nii sotsiaalmeediakanalites, algatusplatvormidel kui ka avalikus meedias. Tulenevalt planeerimisseaduse § 128 lg 2 p 3 ja 4 võivad need asjaolud olla detailplaneeringu algatamata jätmise aluseks. Täiendava informatsioon puudumise tõttu pole Rahandusministeeriumil käesoleval hetkel võimalik tuvastada, kas üldse ja millisel määral kõnealuseid huve detailplaneeringu algatamisel kaaluti.

Tulenevalt eeltoodud asjaoludest ei näe Rahandusministeerium võimalust vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega algatatud detailplaneeringus püstitatud eesmärkide saavutamiseks lähteülesandes toodud tingimustel. Riigikohtu määruse nr 3-3-1-12-08 punktist 15 tulenevalt juhime täiendavalt Teie tähelepanu asjaolule, et olukorras, kus juba detailplaneeringu algatamisel on võimalik jõuda järeldusele, et sellise menetluse tulemusena antav lõplik õigusakt ei saa olla sisuliselt õiguspärane või kui menetlustoiming rikub isiku õigusi sõltumata menetluse lõpptulemusest, on ka käesolevat menetlustoimingut huvitatud osapooltel võimalik potentsiaalselt edukalt vaidlustada.

Palun selgitada:

– kuidas Viimsi Vallavalitsus kavatseb õiguspäraselt saavutada kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringus püstitatud eesmärgid ilma üldplaneeringut muutmata ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimist kaalumata?

– kas üldse ja millistele kaalutlustele tuginedes otsustas Viimsi Vallavalitsus, et Sääre tee 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine ei kahjusta ülekaalukalt avalikku huvi ega ebaproportsionaalselt kolmandate isikute huve?

– kas üldse ja millistele kaalutlustele tuginedes otsustas Viimsi Vallavalitsus Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal asuvate ebaseaduslike sadamarajatiste lammutamise asemel need seadustada?

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaia Sarnet

regionaalvaldkonna asekantsler

 

Teadmiseks: Justiitsministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Keskkonnaamet

Maa-amet

Viimsi Uudised

Jaga: