Suur saladus – kes on Viimsi Halduse lepingulised töötajad?

Hoolimata esitatud teabenõudest ja arupärmisest varjavad Viimsi Haldus ja Viimsi vallavalitsus vallaettevõtte töötajate nimesid.

Viimsi Haldus OÜ on 100%-liselt vallale kuuluv ettevõte ning selle nõukokku kuuluvad vallavalitsuse liikmed.

Viimsi Halduse veebis on kirjas 8 juhtivtöötaja nimed ja e-meilid. Lisaks on sealt leitav lühike märge, et lepingulisi töötajaid on ettevõttel 19. Seega peaks kokku olema Viimsi Haldusel ettevõtte enda avalikel andmetel 27 töötajat.

E-Krediidiinfo andmeil oli aga seisuga 31.12.19 Viimsi Halduse töötajate arv hoopiski  46.

Ettevõtte juhatuse liige Margus Talsi keeldus talle Ivo Rulli poolt esitatud teabenõudele vastates avalikustamast Viimsi Halduse lepinguliste töötajate nimesid. Sama tegi Ivo Rulli ja Ants Ermi vastavale arupärimisele sisulist vastust mitte andes abivallavanem ja Viimsi Halduse nõukogu liige Margus Kruusmägi.

Mõlemad vallavõimu esindajad põhjendasid vallaettevõtte töötajate nimede avalikustamisest keeldumist sellega, et Viimsi Haldus „kui eraõiguslik juriidiline isik ei ole kõnealusel juhul teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõistes”.

Arupärimises Kruusmägile osundasid Ants Erm ja Ivo Rull, et vastavalt Avaliku teabe seadusele laienevad eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule teabevaldaja kohustused, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-,tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.

Ning tsiteerisid OÜ Viimsi Halduse põhikirja:”2.1. Osaühingu tegevus on peamiselt seotud osanikule või osaniku huvides asjade ostmise või müümise, teenuste osutamise või ehitustööde tegemisega.”

Ivo Rull ja Ants Erm on seisukohal, et eeltoodust lähtuvalt on Viimsi Haldus kohustatud sisuliselt vastama teabenõudele oma lepinguliste töötajate kohta.  Ning pöördusid täna Andmekaitse Inspektsiooni poole, et saada hinnangut vallavõimu esindajate vastamisest keeldumise õiguslikkusele.

Aga miks ikkagi vallavõimu esindajad varajavad volikogu liikme ja volikogu revisjonikomisjoni esimehe eest vallaettevõtte töötajate nimesid?

Viimsi Uudistele on vihjatud, et kui tänasesse võimuliitu kaasati raamatukogu diili läbisurumiseks 2018. aasta lõpus kohalikud ismaalased, siis sõlmiti ühega neist analoogne lepingu nagu eelmise volikogu koossisu ajal oli Viimsi Haldusel sõlmitud Raimo Tanniga.

Meedias ilmunud info põhjal sõlmis toonane Viimsi Halduse juht Madis Saretok 3000-eurose kuupalgaga töölepingu Raimo Tanniga. Viimane haldas selle tasu eest Viimsi uut staadioni.

Kuna juba pikemat aega pole Viimsi vallas tööl sisekontrolöri ning vallajuhid salatsevad, siis hetkel pole võimalik kontrollida ega kinnitada toimetusele esitatud vihjete tõelevastavust.

Viimsi Uudised jätkab Viimsi Halduse tegevuse kogukonnale avalikustamist. Ootame täiendavaid vihjeid, miks tooksid välja vallajuhtide salatsemise tagamaad.

Loe samal teemal: „Miks varjab Viimsi Haldus 19 lepingulise töötaja nimesid?“

Viimsi Uudised

Jaga: