TAMMELAANE KRONOLOOGIA: kuhu oleme jõudnud kohtuotsuse aastapäevaks?

Toimetus reastas Tammelaane DP Riigikohtu poolt tühistamise aastapäevaks olulisemad arengud jätkuvas saagas.

 

15. detsember 2022 – Riigikohus tühistab Viimsi vallavolikogu 28. aprilli 2020. aasta otsuse, millega kehtestati Randvere külas Tammelaane kinnistu ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneering.

Detsember 2022 – Ivo Rull algatas petitsioon nõudega abivallavanem Alar Miku poolt poliitilise vastutuse võtmiseks Tammelaane DP alal kohtuvaidluse ajal võimaldatud ehitustegevuse eest.

Jaanuar 2023 – kohtuotsuse juriidiline analüüs vallavalitsuses, kohtumised kogukonna esindajate ja huvitatud isikuga planeeringuala tuleviku teemal.

17. jaanuar – Viimsi vallavalitsus hüvitab Andres Jaanusele ja Märt Puustile Riigikohtu otsusega välja mõistetud kohtukulud, toetajatele tagastatakse tehtud annetused.

8. veebruar – ajalehes Postimees ilmub Kadri Tammepuu Tammelaane detailplaneeringut käsitlev artikkel „Viimsi valla ebaseaduslik otsus rikkus mereäärse metsa“.

22. märts – vallavalitsuse korraldusega tunnistatakse kehtetuks 28.09.2021 välja antud haldusakt, millega anti nõusolek piirdeaia rajamiseks Tammeõie tee ja Tammelaane haljak 2 kinnistute ümber ehk üldplaneeringu järgsele rohekoridori alale. Esmane pöördumine arendaja poole palvega aed eemaldada on saadetud juba 16. jaanuaril. Arendaja seisukohalt on piirdeaed ehitatud seaduslikult vallavalitsuse välja antud ehitus- ja kasutusteatiste alusel ning selle likvideerimisel peab vald kompenseerima nii ehitus- kui lammutuskulu.

22. märts – Tammlaane Kodu OÜ taotleb advokaadibüroo WALLESS OÜ vahendusel detailplaneeringu menetluse kiiret jätkamist ning kehtestamist kujul, kus Riigikohtu 15.12.2022 otsuses osundatud vead oleksid kõrvaldatud.

2. juuni – vallavalitsus lubab vastuses WALLESS OÜ taotlusele teha kõik endast oleneva, et vastu saaks võetud kaalutletud otsus, mis lähtub avalikust huvist, arengudokumentidest ja valla ruumilise arengu eesmärkidest.

Juuni – abivallavanem Alar Mik ja vallavalitsuse planeeringute osakonna juhataja Merje Muiso teavitavad nii vallavolikogu keskkonna- ja heakorra- kui maa- ja planeerimiskomisjoni kavatsusest koostada augustiks-septembriks Tammelaane detailplaneeringu menetluse lõpetamise eelnõu.

5. juuli – vallavalitsuse korraldustega tehakse kinnistuomanikele ettekirjutus Tammelaane haljak 2 ümbritseva aia lammutamiseks tähtajaga 30. september ja Tammeõie tee kinnistuid ümbritseva piirdeaia eemaldamiseks 31. oktoobriks.

9. august – vallavalitsus sõlmib kompromisslepingu ja tagastab Tammlaane Kodu OÜ-le reservfondist 45 000 eurot sotsiaalse taristu arendamise tasu (5 000 eurot elamuühiku kohta).

22. august – Randvere koolis korraldatakse avalik koosolek. Vallavalitsus väljendab seisukohta, et kuigi detailplaneeringu kehtestamise otsus tühistati, on planeeringumenetlus endiselt pooleli. Planeeringumenetluse võimalikke lahendusi pakuvad välja nii vallavalitsus kui huvitatud isiku esindaja. Abivallavanem Alar Mik rõhutab, et alale mistahes lahenduse otsimisel on esmane prioriteet keskkond. Kuni 23. septembrini antakse kõigile võimalus esitada enda ettepanek, kuidas planeerimismenetlusega edasi minna. Kogutud ettepanekud lubatakse grupeerida ja avaldada kogukonna liikmetele tutvumiseks.

22. september – vallavalitsusele edastatakse 210 allkirjaga ettepanek Tammelaane detailplaneeringu lõpetamiseks ning ala säilitamiseks kaitstud rohealana kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringutega. Ühtlasi palutakse lugeda iga hääl eraldiseisvaks, kui on kavas korraldada hääletus laekunud ettepanekute üle.

September-oktoober – planeeringualalt eemaldatakse piirdeaiad, rohekoridor muutub loomadele taas läbitavaks.

20. oktoober kuni 5. november – koostöös Cumulus Consulting OÜ-ga viib vallavalitsus laekunud ettepanekute põhjal läbi veebiküsitluse. Hääletusele pandud viiest valikust kolm näevad alale ette erinevas mahus üksikelamukrunte, ühe ettepanekuga kavandatakse roheala säilimist ja kaitseala laiendamist ning üks ettepanek on suunatud planeeringumenetluse lõpetamisele. Erinevalt avalikul koosolekul antud lubadusest ei avalikusta vallavalitsus laekunud ettepanekuid.

14. november – abivallavanem Alar Mik esitleb volikogule veebiküsitluse tulemusi. Veebihääletuse alusena läbi viidud ettepanekute korjel pooldati 27 juhul 33-st planeeringumenetluse lõpetamist (sh. 210 allkirjaga pöördumine), 5 ettepanekut tehti detailplaneeringu kehtestamiseks vähendatud ehitusmahus ning vallavalitsus ise lisas kaitseala laiendamise ettepaneku.

Küsitlustulemuste usaldusväärsuse seadsid kahtluse alla katsed neid mõjutada, vastajad ei pidanud end identifitseerima ja vastuste hulk ühelt aadressilt polnud piiratud. Vallavalitsuse ja küsitluse läbiviija analüüsi põhjal jäi eeldatavalt mõjutamata vastuste osakaaluks vaid 11% ehk 298 kokku laekunud 2639 häälest. Seejuures ei arvestatud eraldi häältena eelmainitud 210 allkirja. Vaatamata võimalikele manipulatsioonidele pooldas erineva usaldusmääraga rühmades 66–96% vastajatest planeeringumenetluse lõpetamist või kaitseala laiendamist.

Samal istungil vastab vallavanem Illar Lemetti volikogu liikmete arupärimisele, et eelnõu Tammelaane detailplaneeringu edasise menetluse osas esitatakse volikogule „lähitulevikus“.

29. november – nädalalehes Eesti Ekspress ilmub Kaur Marani Tammelaane detailplaneeringu hetkeseisu analüüsiv lugu pealkirjaga „Äkki kuidagi ikka saab!“.

Tunnuspilt: Tammelaane DP alale rajatud piirdeaed tänavu kevadel.

Loe samal teemal:

REPLIIK: 11 kuud tagasi tühistas Riigikohus Tammelaane DP kehtestamise, aga vallavõim venitab jätkuvalt kohtuotsuse täitmisega“

Poliitilist vastutust taotleval petitsioonil poolsada allkirja“

 Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: