Jätkame Tammelaane planeeringuvaidlust ringkonnakohtus

Tammneeme külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus ning Randvere külaseltsi juhatuse liige Märt Puust kinnitavad, et õiguslik võitlus Tammelaane metsade säilitamise nimel jätkub.

28. aprillil 2020 kehtestas Viimsi vallavolikogu detailplaneeringu, millega muudeti Randvere külas asuva ja Tammneeme külaga piirneva Tammelaane kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast osaliselt elamumaaks. Rohevõrgustiku alale, kuhu ei üldplaneering ega ka selle teemaplaneeringud elamuehitust ette ei näinud, otsustati erandina lubada 9 krundiga elamuarendust. Erandi tegemist võimaldab seadus vaid põhjendatud vajaduse ehk avaliku huvi korral. Kuigi kogukonna tugev vastuseis ja vastuolud üldplaneeringutega oli selge märk avaliku huvi puudumisest, suruti kehtestamise otsus volikogus läbi minimaalse ülekaalu ehk 9 poolt- ja 8 vastuhäälega (hääletustulemust vaata SIIT).

Vaidlusalune detailplaneeringu ala on tänase seisuga üks kahest säilinud liigirikka biotoobiga alast, mis ulatub Viimsi valla keskosa metsadest (ehk rohevõrgustiku tuumalalt) laia koridori kaudu mereni (Tammneeme laheni). Teiseks analoogseks poolsaare keskosa tuumalasid ja merd ühendavaks kohaks on Kelvingi küla ja Rohuneeme tipu elamupiirkonna vaheline metsane puhkeala, mis on samuti rohevõrgustiku osa. Detailplaneeringuga see ühendus suuresti kaob ning roheala osakaal Viimsi vallas väheneb. Detailplaneeringu negatiivne mõju ulatub detailplaneeringu piiridest selgelt kaugemale. Ehkki lisanduvate elamuühikute arv ei tundu kogu valla kontekstis võibolla suur (9), annab iga sellise planeeringu kehtestamine looduskeskkonna arvelt ka selge panuse elanikkonna kasvuga seotud probleemide, nagu näiteks ummistuvad transpordiühendused, joogivee defitsiit jm kuhjumisse.

10. juulil 2020 esitasime Tallinna Halduskohtule avalike huvide kaitseks kaebuse ja taotlesime peamiselt eeltoodud põhjustel volikogu otsuse tühistamist. Kuigi kohus jättis kaebuse rahuldamata, esitasime apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule, kus see ka menetlusse võeti. Apellatsioonkaebuse tõime välja, et halduskohtu otsuse põhjal ei ole jälgitav kohtu seisukohtade ja järelduste kujunemine ning peamistele kaebuses toodud etteheidetele on kohus jätnud vastamata. Vastustajal ehk Viimsi vallavalitsusel tuleb esitada vastuapellatsioonkaebus augusti lõpuks. Vaatamata jõustumata kohtuotsusele on arendaja (Viimsi vallavolikogu asendusliikme Märt Vooglaiu abikaasale kuuluv Tammlaane kodu OÜ) asunud detailplaneeringut ellu viima ja on alustanud elamukruntidele sissesõidutee ja kommunikatsioonide rajamist.

Kuna ringkonnakohus alustab menetlust sisuliselt otsast peale, võib otsuseni kuluda veel mitu kuud kuni aasta. Oleme tänulikud kõigile Viimsi ja ka kaugemate kogukondade esindajatele, kes on olnud meile senisel teekonnal abiks ja pakkunud nii moraalset kui ka rahalist toetust. Peame kohtuvaidlust avalikes huvides ja soovime, et lisaks selguse saamisele konkreetse planeeringu osas aitaks see kaasa edasise praktika kujunemisele, kuidas sarnaseid planeeringuid tulevikus menetletakse ja kogukonda protsessidesse kaasatakse. Õigusabikulude katmiseks on annetused jätkuvalt väga oodatud. Raha palume kanda MTÜ Tammneeme külaselts kontole EE072200221032076564.

Tunnusfoto: hoolimata jätkuvast kohtuvaidlusest on Tammelaane DP aladel alanud hoogne ehitustegevus.

Loe ja vaata samal teemal:

AJAPEEGEL: aasta tagasi kehtestas võimuliit Tammelaane detailplaneeringu“

FOTOD ja VIDEO! Ulatuslikud raietööd Tammelaanes jätkuvad“

Viimsi Uudised

Jaga: