Randvere kooli vägivallajuhtum: vallaelanik küsib, abivallavanem vastab

Randvere kooliga seotud Viimsi valla elanik saatis abivallavanem Katrin Markiile rea küsimusi, mis puudutavad Randvere kooli HEV laste turvalisuse tagamist.

Avaldame nii vallaelaniku esitatud küsimused kui abivallavanema vastused muutmata kujul.

I Küsimused 14. veebruaril juhtunu kohta

Millised on Valla planeeritud tegevused, Randvere kooli HEV korpuses tekkinud olukorra (14.02 intsident) stabiliseerimiseks ja millised on planeeritud tegevused HEV korpuse puuduste likvideerimiseks.

Küsimusest ei selgu, millistele puudustele viidatakse. 14.02 juhtunud intsidendi osas reageeris kool koheselt ja korraldas õppe ümber.

Millise seaduse alusel on seni Randvere Kooli HEV osakonda juhtinud HEV väljaõppeta juhid ja tugipersonal?

 Kooli tegevust ja õpetajate töösuhteid reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/111032023076?leiakehtiv § 74).

Milline on seadusest tulenev protseduuri reeglistik, kui HEV koolis toimub alaealise HEV lapsega vägivallaakt. Mis aja jooksul on Kool kohustuatud tegutsema? Palun viidake vastavale seadusele. Kas Randvere Kooli sisekorraeeskirjades on olemas protseduuri reeglistika, kuidas käituda olukorras, kui erivajadusega laps viga saab?

Kooli tegevus on reguleeritud vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele kooli sisekorraeeskirjades, õpilaste mõjutusmeetmed on toodud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/111032023076?leiakehtiv § 58).

Kas Kooli esindaja pöördus 14.02 toimunud intsidendi raames: a) kooli meditsiinilise õe poole lapse tervise esmaseks kontrollimiseks b) päästeametisse, kiirabi ja politsei välja kutsumiseks c) lapsevanema poole intsidendist teavitamiseks koheselt peale selle toimumist.

Kool tagas õpilase turvalisuse. Info konkreetse õpilase kohta ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.

Kuidas tagati kannatanud lapse järelvalve pärast juhtunud intsidenti ja toimetamine koju?

Kool tagas õpilase turvalisuse. Info konkreetse õpilase kohta ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.

II Küsimused Randvere kooli HEV õppe korraldamise kohta

Milline oli Margus Tõnissaare nägemus tööle kandideerimisel HEV õppest ja selle korraldusest Randvere koolis? Palun jagada Margus Tõnissaare visiooni kirjeldust, mille ta koostas tööle kandideerimisel, et saaksime järgmisel Randvere Kooli vanematekogul dokumendiga tutvuda.

Kandideerimisprotsessiga seotud dokumendid on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele (AvTS §35 lg 1 p 12). Vestlusvooru pääsenud kandidaatidega vestlesid valikukomisjoni liikmed, kus käsitleti ka HEV lastega seonduvat õpet.

Milline on praegune välja töötatud HEV arengukava koolis?

Randvere Kooli arengukava on avalik dokument kooli kodulehel https://www.randverekool.edu.ee/arengukava/.

Kes kontrollib koolipidaja poolt arengukava täitmist?

Kooli arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru koolipidaja kehtestatud korras (https://www.riigiteataja.ee/AKT/426052023002).

Haridusvaldkonna arengukava ja hallatavate asutuste arengukavade seiret korraldab vallavalitsuse haridusosakond. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. (https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv § 67).

Millised on seni teostatud tegevused kvalifitseeritud tööjõu osakaalu suurendamiseks Randvere Koolis?

Randvere Koolis on alati soodustatud õppimist, koolitustel osalemist ja kvalifikatsiooni omandamist. Koos hoolekoguga on käsil õpetajate väärtuspakkumise sisustamine. Järgmises arengukavas on õpetajate kvaliteet olulisel kohal. Lisaks on avaldatud regulaarselt töökuulutusi kvalifitseeritud õpetajate leidmiseks.

Millised on seadustest tulenevad karistused nii kooli- kui valla juhtkonnale ametialaste rikkumiste korral? (kvalifikatsioonita isikutele õiguste andmine, arengukava mitte täitmine, õnnetuse toimumisel protseduurireeglite rikkumine)?

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab haridus- ja teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus (PGS § 84). Kui kooli pidaja ei täida ettekirjutust hoiatuses märgitud tähtaja jooksul, siis võib järelevalveasutus rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot (PGS § 87 lg 6). Kui koolipidaja ei täida käesoleva seaduse PGS 3. peatüki 4. jaos sätestatud hariduslike erivajadustega õpilastele toe pakkumise kohustuse rikkumisega seotud ettekirjutust selles märgitud tähtaja jooksul, on sunniraha ülemmäär 10 000 eurot (PGS § 87 lg 7). Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja (õppeasutuse juhtimise ja tegevus seaduslikkust ning otstarbekust KOKS § 66¹ a).

III Küsimused puuduvate kaamerate kohta Randvere kooli HEV korpuses

Miks avati HEV korpus ilma kaamera valveta? Võttes arvesse, et kool ja vald olid eelnevalt teadlikud uue HEV korpuse valmimisest ja lisaks mitmetest varasematest HEV korpuses toimunud intsidentidest. Tänaseks on lisandunud veel üks juhtum, mille suhtes on algatatud kriminaaluurimine.

– – –

Võttes kõike eelnevat arvesse, siis, kuna paigaldatakse Randvere Kooli HEV korpusesse kaamerad?

– – –

Kui pikalt on seadusest tulenevalt koolil kohustus alles hoida kaamera salvestusi? Intsidendi toimumisel, kellel on seaduslik õigus ja kohustus antud salvestisi vaadata?

Jälgimisseadmete kasutamine on reguleeritud kooli kodukorras (https://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2023/09/Randvere-koolikodukord_01.09.2023.pdf). Valvekaamerate paigaldamisel, jälgimisel ja andmete salvestamisel lähtume Andmekaitse inspektsiooni juhendist kaamerate kasutamise kohta, mis muuhulgas keelab videovalve kasutamise klassiruumides (https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/kaamerate_juhend_10.11.2021.pdf).

Salvestuse nägemise õigus on kooli direktoril, tema poolt volitatud isikutel ja õiguskaitseorganitel.

Loe samal teemal:

Võimalik vägivallajuhtum HEV lapse vastu Randvere koolis”

Mida teame Randvere koolis HEV lapse löömisele järgnenust?”

Randvere kooli paigaldatakse lõpuks turvakaamerad”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: